ఆమె ఛార్టెడ్ ఎక్కౌంటెన్సీ లో టాపర్..కాన

సాధారణంగా ఓ  ఛార్టెడ్ ఎక్కౌంటెన్సీ టాపర్   భవిష్యత్ ఎలా ఊహిస్తాం..ఎక్కడో ఏ కాస్మో పాలిటన్ సిటీలోనో సొంతంగా కన్సల్టన్సీ పెట్టుకుని పెద్ద పెద్ద సంస్దల ఎక్కౌంట్స్ చూస్త

ఇంకా చదవండి